قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره برداري از نيروگاههاي برق آبي مازاد و اردوباد
1395/07/06
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي