تصويب نامه در خصوص تأمين بيست درصد برق مصرفي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از انرژي هاي تجديدپذير
1395/07/28
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي