تصويب نامه در خصوص اضافه شدن شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي به فهرست سازمانهاي توسعه اي
1395/06/21
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي