الحاق تبصره ( 2 ) به ماده ( 7 ) آيين نامه اجرايي ماده ( 63 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (واگذاري حق برداشت جديد آب)
1391/03/21
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي