تصويب نامه در خصوص تعيين وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور اسلوني
1395/07/27
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي