تصويبنامه در خصوص تخصيص اعتبار در اختيار وزارت نيرو به صورت تملك دارايي سرمايه به منظور احداث و تكميل خدمات زيربنايي پروژه هاي مسكن مهر
1395/03/12
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي