مصوبه شوراي عالي انرژي در خصوص تقاضاي وزارت نيرو مبني بر ضمانت سوخت صرفه جويي شده به سرمايه گذاران بخش خصوصي متقاضي استفاده از ظرفيت هاي قانوني ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام
1395/01/23
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي