قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري(مجلس-مصوبه خرداد ماه 1377)
1395/09/20
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا