قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستايي(مجلس-مصوبه آذرماه 1374)
1395/09/20
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا