ابلاغ معادلسازي ساعات آموزشي فعاليتهاي علمي و حرفه‌اي جهت اخذ گواهينامه نوع (شماره 92/19855/510 مورخ 1392/3/25) 2
1392/03/27
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري