تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
104 لايحه احکام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)( لايحه برنامه ششم توسعه)
1395/11/30
سایت مرجع: دفتر امور مجلس