ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز احداث/ پروانه بهره برداري از تأسيسات توليد،انتقال،تصفيه،توزيع،فروش،جمع آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب(سرمايه گذارانِ خارج از دعوت (مناقصه/مزايده)شركت هاي وزارت نیرو)
1395/08/10
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا