ابلاغ تفاهم نامه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعت آب و برق (عمر تلفیقی) و دستورالعمل اجرایی آن مربوط به بیمه دی
1396/03/21
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني