تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
ضوابط الزامي در خصوص محتواي جايگاههاي اينترنتي و ضوابط پيشنهادي ايجاد جايگاههاي اينترنتي و ضوابط تسهيلات مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي
1381/09/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار