بخشنامه مقام عالی وزارت درخصوص بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعت آب و برق (عمر تلفیقی)
1396/04/03
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني