تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
الحاق ماده ( ۲۶ ) به اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي همدان، لرستان، ايلام، مركزي، خراسان شمالي، اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختياري، زنجان، كردستان، قزوين و خراسان
1396/04/03
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي