تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
تصويب نامه در خصوص افزايش تعرفه هاي برق در بخش هاي خانگي و كشاورزي از ابتداي اسفند سال ۱۳
1393/11/19
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي