تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
تصويب نامه در خصوص ايجاد شرايط لازم توسط بانك مركزي براي تبديل ريال به ارز با نرخ رسمي به منظور بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي توليدكنندگان برق بخش خصوصي در مواردي كه قرارداد خريد به صورت ريالي منعقد
1394/01/19
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي