تصويب نامه در خصوص تعيين الگوي مصرف آب و برق از ابتداي سال ۱۳۹۲ براي حوزه هاي علميه، مساجد، دارالقرآن ها، حسينيه ها و اماكن ديني اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي
1393/04/25
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي