تصويب نامه در خصوص زيان حاصل از شناسايي نرخ آزاد سوخت مصرفي در سال ۱۳۸۸ در شركت هاي برق منطقه اي
1394/02/06
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي