تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
تصويب نامه در خصوص فراهم كردن شرايط قدرت قراردادي مشتركين بالاي پنج مگاوات وزارت نيرو جهت تأمين انرژي برق مورد نياز
1394/11/04
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي