تصويب نامه درخصوص تأمين بيست درصد برق مصرفي وزارتخانه ها ٬ مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از انرژي هاي تجديدپذير
1395/06/28
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي