ابطال تصميم اداری شماره 100/32055 مورخ 1385/5/29 معاون وزیر نيرو در امور آب و رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
1391/01/14
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي