اصلاحيه مصوبه مجوز مشاركت در تأمين و اجراي تأسيسات آب شرب و خام (شبكه و مخازن)و اجراي تأسيسات فاضلاب (شبكه و تصفيه خانه) در محدوده منطقه ۲۲ شهرداري تهران و الحاق يك بند به تبصره بيست و سوم ( ۲۳ ) مصوب
1395/07/02
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي