تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
ساماندهي نظام ارجاع كار و برگزاري مسابقه براي پروژه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات
1382/12/02
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار