1ابطال بخشنامه شماره 530/134161-1388/12/23معاون وزیر نيرو و ابطال بند 2 بخشنامه شماره100/50/14942-1389/2/19وزیر نيرو در امور تحقيقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق العاده کشيک در احکام کارگزینی
1392/02/23
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي