تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
قانون موافقتنامه ھمکار یھای اقتصادی بین دولت جمھوری اسلامی ایران و دولت جمھوری اسلوونی
1396/06/07
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي