تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده ویژه و اضافه کار و سایر اقلام حقوق و مزایا قابل احتساب نیست (بخشنامه شماره 1767678 مورخ 26/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)
1397/03/08
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني