شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور (بخشنامه شماره 30035 مورخ 28/1/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)
1397/03/08
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني