دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشمولين تابع مقررات تأمين اجتماعي كه از اضافه كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است (بخشنامه شماره 107143 مورخ 7/3/1397 سازمان اداری و
1397/03/08
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني