چگونگی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره 1538390 مورخ 7/9/1396 سازمان اداری و استخدامی)
1397/03/09
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني