بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دارای کارنامه مجاز آزمون‌های ادواری به پیمانی (بخشنامه شماره 961977 مورخ 26/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور)
1397/03/09
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني