طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی (بخشنامه شماره 103669/802 مورخ 9/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
1397/03/09
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني