بازنشستگی با سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی (پيش نويس-در حال بررسی در هیئت وزیران)
1397/03/19
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني