همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی همانند کارمندان پیمانی (پیشنهاد برای تصویب در هیئت وزیران)
1397/04/24
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني