تصویب مصوبه همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین و پیمانی
1397/05/09
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني