تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
تأييديه تقويم آموزشي دوره‌هاي کوتاه مدت سال 1397 حوزه ستادي و شرکت‌هاي زيرمجموعه (دولتي)(شماره 242265 مورخ 1397/05/16)
1397/05/22
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري