تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت (افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری)
1397/06/03
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني