رأی وحدت رویه در خصوص نحوه اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از الغای تصویب نامه مربوط (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت ادای)
1397/06/03
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني