تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
سرفصل‌ها و عناوين اطلاعات پورتال استاني و حداقل ضوابط و ويژگي‌هاي نرم‌افزاري آن
1383/07/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار