تکلیف دستگاه‌های اجرایی در مورد ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا (تصویبنامه شماره 99145/ت55223هـ مورخ 28/7/1397 هیئت وزیران)
1397/08/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني