تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار قابل احتساب نیست (رأی شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ مورخ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
1397/08/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني