تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
نحوه پرداخت فوق‎العاده ويژه ارتقاء شغلي با اجراي مقررات قانون مديريت خدمات‌كشوري (دادنامه 201 مورخ 17/5/1390 ديوان عدالت اداري)
1397/08/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني