ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل (رأي شماره 940 مورخ 21/12/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)
1397/08/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني