تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
پرداخت کمک جبرانی به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی
1397/08/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني