تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
ابلاغ شيوه‌نامه تأييد صلاحيت مدرسان دوره‌هاي شغلي - سازماني(شماره 97/34479/500 مورخ 97/07/21)
1397/08/07
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري