ابلاغ بسته‌هاي مديران حرفه‌اي شاغل در حوزه‌ فعاليت‌هاي بهره‌برداري شرکت توانير(شماره 97/36737/510 مورخ 1397/08/06)
1397/08/07
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري