تفاهم نامه همکاري توسعه توليد محصولات دانش بنيان در صنايع مرتبط با برق، آب و آبفا با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري(شماره 11/93444 مورخ 1396/1/30)
1397/08/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري