تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت
1397/09/05
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني