تفاهم نامه اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي فيمابين وزارت نيرو و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(شماره 3/215417 مورخ 97/9/3)
1397/09/12
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري